miks valida?
🤷

miks valida?

Eesti Noorteühenduste Liit: Oktoobris on kohaliku omavalitsuse valimised, kus saavad oma hääle anda ka 16- ja 17-aastased noored juba teist korda. Kodanikud valivad ennast esindama linna- või vallavolikogu piirkonnas, kus nad on rahvastikuregistri alusel elama registreeritud. Volikogu ülesandeks on valida linna-/vallavanem, kohaliku elu korraldamine ja riigi poolt nõutud teenuste tagamine.

Kohalik omavalitsus on kasulik noortele, sest see…

  • pakub sotsiaalabi ja -teenuseid. See tähendab, et kui nende valla/linna elanikud on sattunud olukorda, kus neil on vaja toimetulekuks lisa abi (vajavad näiteks toitu, riideid, ajutist majutust jpm), siis ulatab kohalik omavalitsus abistava käe.
  • korraldab noorsootööd. Valla-/linnavalitsuse ülesanne on määrata noorsootöö prioriteedid. Lisaks, et toetada noorsootööd, peavad nad määrama tingimused, mille alusel on võimalik taotleda eelarvest raha. Seega rahaliste võimaluste olemasolul toetab ja rahastab noorteühingute noorteprogramme ja -projekte.
  • korraldab ruumilist planeerimist. Kohalik omavalitsus kannab hoolt selle eest, et kogukonnas oleks olemas piisavalt prügikaste, kergliiklus teid, parke mänguväljakuid, kõigile ligipääsetavaid hooneid jne.
  • korraldab ja planeerib valla- või linnasisest ühistransporti.
  • tagab, et selle omanduses olevad asutused on ligipääsetavad ja hästi ülalpeetud. Neil on vaja tagada, et igasse hoonesse on võimalik siseneda ka erivajadustega isikutel, vanuritel või ka vankritega ning ka see, et nendes asutustes pakutakse kvaliteetset teenust. Sellisteks asutusteks võivad olla koolieelsed lasteasutused, põhikoolid, gümnaasiumid ja huvikoolid, raamatukogud, rahvamajad, muuseumid, spordibaasid, turva- ja hooldekodud, tervishoiuasutused.

Miks peaksid sina, noor, valima minema?

  • Valimine ei ole vaid iga kodaniku õigus vaid ka kohustus. Kui sina ei ole see, kes valib endale esindajad, siis teeb seda kindlasti keegi teine.
  • See on hea võimalus olla kaasatud sellesse, mis su kogukonnas toimub. Näiteks kuidas tegeleb kohalik omavalitsus erinevate keskkonnaprobleemidega. Kas ja kui palju on noortele pakutud huviringe ning kas ka ühistranspordi aegade paika panemisel on arvestatud noorte kooli ja huviringidega? Kas sul on võimalik kasutada sportimisvõimalusi ka koolivälisel ajal? Kui sind huvitavad sellised probleemid kodukohas või näed veel muidki asju, mis on vajaka, siis ainuke viis selliseid asju võimaldada on ise need teemad üles tuua.
  • Kindlustada noorteühendustele eelarvest vajalikud vahendid. Noorteühendused osalevad aktiivselt noorsootöö korraldamisel ehk loovad tingimusi noore isiksuse mitmekülgseks arenguks.
  • Et määratleda, kuidas edaspidi korraldatakse noortepoliitikat ja kas selle peale üldse mõeldakse.
  • Kes siis paremini teab, mida noor tahab, kui noor ise?
🤷
kuidas valida?
🤷
keda valida?
image